25 maja 2018 roku zaczynają obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych zwane w skrócie RODO. Z tego powodu przygotowaliśmy najważniejsze informacje, z których można dowiedzieć się, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie mają Państwo związane z tym prawa.

W związku z zawarciem w przeszłości umowy o świadczenie usług edukacyjnych lub umowy zlecenie / o dzieło przekazujemy Państwu informacje związane z ochroną danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Magdalena Mikołajczyk, działająca pod firmą Niepubliczny Punkt Przedszkolny Harwardzik wpisany do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych, z siedzibą w Piasecznie, ul. Warszawska 4, adres e-mail: magdalena.mikolajczyk@harwardzik.pl

Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię nazwisko, adres, numer telefonu, numer PESEL.

Podstawy przetwarzania danych: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Przetwarzanie jest również niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków Administratora oraz praw i obowiązków osoby której dane dotyczą wynikających z zawartej umowy. Ponad to dane osobowe przetwarzane będą  w celu wykonania obowiązku wobec Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, organów oświatowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, realizacji obowiązków podatkowych w związku z zawartą umową oraz na realizacji obowiązków związanych z ubezpieczeniem społecznym.

Bez uprzedniej zgody Administrator nie przekazuje danych osobowych żadnym podmiotom trzecim. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca piątego roku kalendarzowego następującego po roku, w którym umowa wygasła lub została w całości zrealizowana. Osoba która przekazuje dane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych. Osoba która przekazuje dane ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Realizacja powyższych praw polega na złożeniu oświadczenia na adres Administratora albo na adres poczty elektronicznej magdalena.mikolajczyk@harwardzik.pl.