Posiadamy jedną grupę różnowiekową - mamy wiele wspólnego z ideami Montessori!!!


W naszym punkcie przedszkolnym posiadamy tylko jedną grupę dzieci - grupa różnowiekowa, czyli należą do niej dzieci od 2 do 6 lat. Grupa ta mieści maksymalnie 17 dzieci, więc nie jest wielka, dzięki czemu sprawujemy opiekę nad każdym dzieckiem bardzo indywidualnie. Rozwijamy zdolności każdego dziecka indywidualnie, wyszukujemy Jego talenty, zdolności i zainteresowania, po czym rozwijamy je poprzez zabawę, tak by każde dziecko dotykało edukacji, ale nie traciło przez nią dzieciństwa opartego na uśmiechu!

 

Różnowiekowa grupa daje wiele możliwości:

 1. Dziecko przebywa w naturalnym środowisku, zróżnicowanym, ale rzeczywistym, które jest odpowiednie dla jego rozwoju.
 2. Następuje szybsza integracja dzieci nowoprzyjętych.
 3. Skuteczniejsza i dużo szybsza jest edukacja dzieci starszych i młodszych jednocześnie.
 4. Następuje naturalna nauka podstaw tolerancji, partnerstwa i współżycia w środowisku nieograniczonym wyłącznie do rówieśników.
 5. Zachowane są pełne uwarunkowania dla indywidualnego rozwoju dziecka.
 6. Możliwy jest pobyt rodzeństwa w jednej grupie, co daje dziecku bezpieczeństwo i chęć opieki nad sobą nawzajem.
 7. Naturalne jest zaangażowanie i opiekuńczość dzieci starszych nad młodszymi oraz możliwość prezentowania przed nimi swoich doświadczeń.
 8. Dzieci szybciej dostrzegają i rozumieją zróżnicowane potrzeby i zasady współżycia.
 9. Bogatszy jest rozwój duchowy dzieci, przekładający się na prace plastyczne i różne formy wyrażania siebie.
 10. Dziecko doświadcza różnych pozycji w grupie ( nowicjusza, malucha, dziecka starszego... ) Pozwala mu to poznawać troski, rozwijać troskliwość i tolerancję wobec słabszych, kształtować zdolność do powściągania własnych reakcji. 
 11. Wraz z wiekiem i zmianą pozycji w grupie dzieci przeżywają zmiany przywilejów i obowiązków. Doznawanie opieki ogranicza jednocześnie swobodę. Zwiększenie swobody pociąga za sobą odpowiedzialność i trud. 
 12. W grupie o opisanej strukturze spotykamy dzieci różniące się możliwościami. Dzięki temu istotną wartością staje się różnorodność, a nie podobieństwo.

Program nauczania

Pełen program nauczania można otrzymać po kontakcie z nami. W wielkim skrócie nasze dzieci będą otrzymywać:

 1. Edukację społeczno-moralną
 2. Edukację zdrowotną
 3. Edukację przyrodniczą
 4. Rozwój mowy i myślenia
 5. Edukację w zakresie przygotowywanie do pisania i czytania
 6. Edukację matematyczną
 7. Edukację plastyczną
 8. Edukację muzyczną

Metody rozwoju dziecka

Metpda jaką prowadzone sa zajęcia jest prosta - rozwijanie za pomocą ruchu świadomości własnego ciała i otaczającej nas przestrzeni, usprawnianie ruchowe, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontatu za pomocą ruchu i dotyku. Udział w zajęciach działa na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka. Dzieci poznają swoje otoczenie, uczą się czuć w nim bezpiecznie, dzięki czemu otwierają się na twórcze działanie i nawiązują relacje z innymi osobami. Zajęcia dają okazję do poznania swego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły. Cwiczymy boso, w niekrępujących ruchach, na podłodze, na leżąco pełni radosci i katywności :-)

Założeniami metody jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, kinestycznych, językowych i motorycznych oraz współdziałenie między tymi funkcjami. Efektem ćwiczeń jest usprawnienie uwagi, percepcji, pamięci, wyobraźni słuchowej i wzrokowej oraz motoryki i koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej. Dziecko osiąga prawidłową orientację czasowo - przestrzenną, szybciej uczą się pisać i czystać. Metoda ta kształci różnież zdolności rozumienia i posługiwania się symbolami abstrakcyjnymi, a zespołowa forma zajęć ułatwia nawiązywanie kontaktów społecznych, uczy współdziałania dzieci które mają trudnosci w przystosowaniu społecznycm lub są zaburzone emocjonalnie. Obserwacja trudności dziecka informuje nauczyciela o poziomie rozwoju funkcji percepcyjno - motorycznych i ewentualnych deficytach rozwojowych dziecka, rodzaju i głębokosci zaburzeń

Czyli Dziecięce Podwieczorki:-) Przynajmniej dwa razy w miesiącu organizujemy dla naszych dzieci podwieczorki, które samodzielnie przygotowują. Każde z dzieci otrzymuje specjalną, miniaturową deskę, sztućce, talerzyk oraz półprodyktu przygotowane do danego podwieczorku.

 

Podczas zajęć wykorzystujemy różne techniki: malowanie palcami, rysowanie świecą, rysunki węglem, pastelami, stęmplowanie, prace z kasz, makaronów, bibuły, wyklejanie, zabawy z gliną, masą solną, plasteliną czy modeliną i inne..... Zajęcia rozwijają dziecięcą wyobraźnię, zdolności manualne, ekspresję plastyczą, pomagają uwierzyć we własne siły, wzmagają poczucie własnej wartości i uczą cierpliwości.

Dzieci mają okazję słuchania różnorodnej myzyki, stają się wrażliwsze nie tylko muzycznie, ale róznież emocjonalnie, plastycznie i społecznie. Umiejętnie dobrana muzyka, wycisza nadmierne emocje negatywne i pobudza pozytywnie. Ważnymi elementami na zajęciach są: klaskanie, tupanie, podskoki, gesty, krzyk, rytmiczne ruchy ciałem, maszerowanie. Ważne są też ćwiczenia oddechowe w pozycji leżącej i siedzącej.

Ćwiczenia językowe odbywają się codziennie. Nasza ciocia mówi przede wszystkim w języku angielskim i jest z nami w ciagu dnia - nie tylko na samych zajęciach z języka angielskiego. Prowadzi ona same zajęcia, jak też zabawy z dziećmi, prace plastyczne,a także po prostu zjada posiłki z dzieciakami, przytula się z nimi, myje ząbki, rozmawia..., czyli po prostu jest z Nimi. Taka forma pomaga dzieciom na rozwój nauki języka angielskiego w życiu codziennym, używanie tego języka podczas zwykłych czynności.

Zajęcia dodatkowo płatne takie jak taniec, wycieczki do teatru, rytmika, gimnastyka korekcyjna, taniec, atrakcje dodatkowe związane z teatrzykami u nas itp. Są one omawiane z rodzicami i realizowane tylko za ich zgodą.

Metoda wczesnej nauki czytania- jest przeznaczona dla dzieci przedszkolnych. Zaczyna się od poznawania liter imienia dziecka, następnie imion innych dzieci. Zestaw odpowiednich zajęć i ćwiczeń dostosowany do możliwości dzieci, pozwoli w szybki sposób opanować tajniki rozumienia czytanego tekstu.Zaskakujące jest jak dzieci szybko potrafią nauczyć się gdzie jest napisane ich imię....

 

Ciągła współpraca z rodzicami